Det er tid for å forberede neste barnehageår.

Søknadsfristen er 1.mars, og nye foreldre som vurderer å søke plass for sitt barn i vår barnehage er hjertelig velkommen til å besøke oss!

Lørdag 13.februar har Steinerskolen åpen dag. Samme dag er 2 ansatte tilstede i barnehagen fra 12.00 til 14.00 for å kunne snakke med, og vise rundt de foreldre som er interessert.

Vi fortsetter med en småbarnsavdeling med barn fra 1 til 3 år, og en storbarnsavdeling med barn fra 3 til 5 år. Barnehagen tilbyr bare fulle plasser.

Alle som går i barnehagen nå beholder plassen til barnet begynner på skolen, eller plassen sies opp skriftlig. Det er 1 måneds oppsigelse og fristen for oppsigelse er 1.april. Dersom man ønsker å ta barnet ut av barnehagen i perioden 1.mai til 14.august må man betale for plassen.

Om dere vurderer å søke overføring til annen barnehage, eller det av andre årsaker er en mulighet for at barnet ikke skal gå i Steinerbarnehagen fra høsten 2016, må vi få beskjed om det. Eget skjema hvor dere svarer på hvorvidt dere ønsker å beholde barnehageplassen, eller søker overføring til annen barnehage, er lagt ut i barnehagen og må besvares innen 15.februar.

Nedenfor kommer kommunens skriv til foresatte til barn i alle barnehager i Moss.

Mvh. Karin

 

Viktig informasjon om barnehageplass 2016-2017.

Barn i førskolealder som har plass i barnehage i Moss beholder plassen til barnet begynner på skolen eller plassen sies opp. Barn som har plass i barnehage og vil fortsette i samme barnehage og på samme plasstype i barnehageåret 2016/17 vil automatisk få videreført sitt opphold.

Benytt elektronisk søknadsskjema på www.moss.kommune.no dersom:

 

  1. Søknad om barnehageplass (ny) for søsken av barn med barnehageplass
  2. Søknad om overføring til annen barnehage
  3. Søknad om endring av plasstype i samme barnehage
  4. Oppsigelse av barnehageplass

 

Husk å benytte korrekt skjema (barnehageåret 2016/2017).

Det er samordnet opptak i Moss kommune. Det betyr at all søkning til barnehagene skjer gjennom Moss kommune, men det er fortsatt den enkelte barnehageeier som avgjør hvem som får plass i barnehagen. Alle barnehagene følger sine egne opptakskriterier og opptakskrets.

Om oppsigelse:

Går barnet i ikke-kommunal barnehage må du forholde deg til den enkelte barnehages oppsigelsestid som er fra 1 – 3 måneder avhengig av hvilken barnehage det gjelder. Ta kontakt med barnehagen for ytterligere informasjon om bestemmelser rundt oppsigelse.

Gjensidig oppsigelsestid i kommunale barnehager er 1 måned. Oppsigelsestiden løper fra den 1. eller 15. i måneden. Går barnet i kommunal barnehage må man ha bostedsadresse i Moss.

Plassen kan ikke sies opp med virkning etter 1. mai for inneværende barnehageår unntatt ved flytting fra kommunen. Det betyr at fristen for oppsigelse er 1. april. Dersom man ønsker å ta barnet ut av barnehagen i perioden 1. mai til 14. august, må man betale for plassen og eventuelle tillegg etter gjeldende bestemmelser.

Om overføring til annen barnehage i Moss kommune:

Dersom man får søknaden om overføring innvilget og takker ja til plassen, må man levere skriftlig oppsigelse til den barnehagen hvor barnet har plass i dag.

Søknadsfrist for ny søknad, overføringssøknad og søknad om endring av plasstype er

1.mars 2016.

Redusert foreldrebetaling og gratis oppholdstid:

Ny ordning for redusert foreldrebetaling ble innført 1.mai 2015. Familier i husstander med en samlet person- og kapitalinntekt under kr. 486.750 har rett til redusert foreldrebetaling. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6% av sin inntekt. Ordningen fortsetter i barnehageåret 2016/17.

Alle 4- og 5-åringer og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timers gratis opphold i barnehage per uke. Fra 1. august 2016 vil ordningen også omfatte 3-åringer. Inntektsgrensen for gratis oppholdstid er satt til kr. 417.000 fra 01.08.2016.

Bortsett fra inntektsgrensene og begrensninger i barnas alder for gratis kjernetid, gjelder de samme reglene for de to moderasjonene.

Begge ordningene er søknadsbaserte. Samme skjema benyttes for begge ordningene. Skjemaet er elektronisk og ligger på www.moss.kommune.no.

Vedtak fattes for ett barnehageår om gangen. De som har redusert foreldrebetaling i 2015/16, må søke på nytt for barnehageåret 2016/17.

Øvrige foreldre som ønsker å få vurdert om de har rett til redusert foreldrebetaling, må søke. Søknadsfristen er 15. mai 2016 og vedtak om redusert foreldrebetaling vil gjelde fra 15.08 2016- 14.08.2017. For at søknadene skal bli behandlet må dokumentasjon på inntekt for husstandsmedlemmene følge søknaden. Slik dokumentasjon vil for vedtak som fattes for barnehageåret 2016/17 være selvangivelsen for 2015.

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede kapital- og personinntekt. Som en husholdning regnes enslig forsørger, ektefeller, registrerte partnere og samboere. Har barnet delt bosted, skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten i den husholdningen der barnet er registrert bosatt i folkeregisteret. Siste tilgjengelige selvangivelse må følge søknaden som dokumentasjon.

Ordningen gjelder for barn i private og offentlige barnehager. Ansvaret for gjennomføringene er lagt til kommunen som barnehagemyndighet. Det er kommunen som skal motta og behandle søknadene. Alle vedtak om redusert betaling for barn i privat barnehage vil bli sendt i kopi til barnets barnehage. Den private barnehagen vil da fakturere korrekt beløp.

Kommunalavdeling kultur og oppvekst

Med hilsen

Solveig Lundberg

Rådgiver barnehage (tlf 90737623)