Tiden er inne for å forberede neste barnehageår. Søknadsfrist til hovedopptaket er 1.mars.

Lørdag 10.februar er det åpen dag på Steinerbarnehagen.

Barnehagen vil være åpen fra kl.12.00. til kl.14.00. Tre ansatte vil være tilstede for å vise rundt og snakke med interesserte.
Foreldre som vurderer å søke barnehageplass hos oss er hjertelig velkommen!
Passer det ikke å komme 10.februar er dere velkommen til å besøke oss i barnehagetiden.
Send oss en mail så vi kan avtale tid.

Det er samordnet opptak i Moss kommune. Det betyr at all søkning til barnehagene skjer gjennom
Moss kommune, men det er fortsatt den enkelte barnehageeier som avgjør hvem som får plass i
barnehagen. Alle barnehagene følger sine egne opptakskriterier/vedtekter.
Benytt elektronisk søknadsskjema på www.moss.kommune.no

1. Søknad om barnehageplass (ny) for søsken av barn med barnehageplass. Benytt skjema for 2018/2019
2. Søknad om overføring til annen barnehage. Benytt skjema for 2018/2019
3. Søknad om endring av plasstype i samme barnehage (gjelder ikke Steinerbarnehagen)
4. Oppsigelse av barnehageplass. Benytt skjema for 2017-2018.

Til alle foreldre i Steinerbarnehagen.
Vi fortsetter med en småbarnsavdeling og en avdeling for de større barna. Alle som går i barnehagen nå beholder barnehageplassen til barnet begynner på skolen, eller plassen sies opp skriftlig.
Fra 7.august 2018 overføres noen av barna fra Blomsterengen til Kløverengen.

Det er 1 måneds oppsigelse og fristen for oppsigelse er 1.april. Dersom man ønsker å ta barnet ut av barnehagen i perioden 1. mai til 14. august må man betale for plassen.

Om dere vurderer å søke overføring til annen barnehage, eller det av andre årsaker er en mulighet for at barnet ikke skal gå i Steinerbarnehagen fra høsten 2018, må vi få beskjed om det.
Eget skjema hvor dere svarer på hvorvidt dere ønsker å beholde barnehageplassen eller søker overføring til annen barnehage, legges ut i barnehagen og må besvares innen 15. februar.

Her kommer informasjon fra Moss kommune om redusert foreldrebetaling og gratis oppholdstid.
Merk: Søknad sendes den kommunen barnet har bostedsadresse.

Mvh. Karin

Redusert foreldrebetaling og gratis oppholdstid:

Familier i husstander med en samlet person- og kapitalinntekt under kr. 533.500 har rett til redusert foreldrebetaling. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6% av sin inntekt. Alle 3, 4- og 5-åringer og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timers gratis opphold i barnehage per uke. Inntektsgrensen for gratis oppholdstid er satt til kr. 533.500 fra 01.08.2018.
Bortsett fra begrensninger i barnas alder for gratis kjernetid, gjelder de samme reglene for de to moderasjonene.

Begge ordningene er søknadsbaserte. Samme skjema benyttes for begge ordningene. Skjemaet er elektronisk og ligger på www.moss.kommune.no.

Vedtak fattes for ett barnehageår om gangen. De som har redusert foreldrebetaling i 2017/18, må søke på nytt for barnehageåret 2018/19.
Øvrige foreldre som ønsker å få vurdert om de har rett til redusert foreldrebetaling, må søke. For at søknadene skal bli behandlet må dokumentasjon på inntekt for husstandsmedlemmene følge søknaden. Slik dokumentasjon vil for vedtak som fattes for barnehageåret 2018/19 være selvangivelsen for 2017.
Søknadsfrist er 1. juni 2018 dersom reduksjonen skal tre i kraft fra 15. august 2018.

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede kapital- og personinntekt. Som en husholdning regnes enslig forsørger, ektefeller, registrerte partnere og samboere. Har barnet delt bosted, skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten i den husholdningen der barnet er registrert bosatt i folkeregisteret. Siste tilgjengelige selvangivelse må følge søknaden som dokumentasjon.

Ordningen gjelder for barn i private og kommunale barnehager. Ansvaret for gjennomføringene er lagt til kommunen som barnehagemyndighet. Det er kommunen som skal motta og behandle søknadene. Alle vedtak om redusert betaling for barn i privat barnehage vil bli sendt i kopi til barnets barnehage. Den private barnehagen vil da fakturere korrekt beløp.

Oppholdsbetaling.
Moss kommune følger maksimalsats som blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak.
Sentrale forskrifter om maksimalsats og søskenmoderasjon skal gjelde.
Satsen for en 100% plass er fra 01.01.2018 kr. 2910,- pr. termin og det er elleve betalingsterminer i året.
( Vedtekter for Moss kommunes barnehager, sist endret 24.11.2014)

Med hilsen

Solveig Lundberg
rådgiver barnehage tlf. 907 37 623