Varsel om økning av foreldrebetaling fra januar 2019

I stortingets årlige budsjettvedtak fastsettes en maksimalgrense for månedlig betalingssats i barnehagen.

Regjeringen foreslår en økning i maksimalprisen for en barnehageplass fra 2910,- til 2990,- fra 1. januar. I tillegg foreslås det å øke maksimalprisen til 3010,- fra 1. august 2019.

Endelig sats vil vedtas av stortinget i desember 2018.

Betaling for kost kommer i tillegg.

Regjeringen foreslår å utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehage til å inkludere toåringer fra familier med lav inntekt. Fra før har regjeringen innført en nasjonal ordning som gir 3-, 4- og 5-åringer fra familier med lav inntekt gratis kjernetid.
I dag gir ordningen barn som bor i husholdninger med samlet årsinntekt under 533 500 kroner rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Regjeringen viderefører det nasjonale kravet til redusert foreldrebetaling, det vil si at en husholdning ikke skal betale mer enn seks prosent av inntekten sin for en barnehageplass.

Med vennlig hilsen
Mie